(AGRO)TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR AAN DE WADDENKUST NOORD-HOLLAND

BENUTTEN VAN LANDSCHAP EN ERFGOED VOOR DE (AGRO)TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR


Vogelvlucht Wieringen

In onderstaande video is het voormalig eiland Wieringen te bewonderen. Dit is één van de twee gebieden waar arrangementen gerealiseerd zullen worden. In de video komen diverse agrarische en recreatieve ondernemers voorbij die meewerken binnen de arrangementen. Dit zijn onder andere; De Wieringer, Camping Het Bos Roept, Zuivel van Reijer, Chaletpark De Wierde, De Groot Recreatie, Museum Jan Lont en Camping Wiringherlant.

Mogelijk gemaakt door: CI-Engineers


Output werksessie

Om te komen tot de arrangementen in de Kop van Noord-Holland zijn verschillende werksessies uitgevoerd. Per fase kunnen de presentaties en verslagen onderstaand worden bekeken. Binnenkort wordt het verhaal van de beide gebieden en de arrangementen gepubliceerd op de website.

1. Verhaal, beleving en bezienswaardigheden

Verslag werksessie 9 maart

Presentatie werksessie 9 maart

image00005

2. Naar een vernieuwde toeristische infrastructuur

Verslag werksessie 12 april

Presentatie werksessie 12 april

foto 1

3. Uitvoering, netwerk en arrangementen

Presentatie werksessie 22 mei

2


Projectplan

De Kop van Noord-Holland kenmerkt zich als een gevarieerd dijkenlandschap van kuststroken, aandijkingen, oude dijkenstructuren en kreken, polders en glooiend reliëf, met vele kleine kernen, enkele grote dorpen en de havenstad Den Helder. Het gebied kent daarnaast grootschalige bollenteelt en grote heren- en stolpboerderijen. Op veel locaties manifesteert deze kuststrook zich echter nog als een ‘barrièrelandschap’. Slechts op een beperkt aantal plekken is de kust zichtbaar. Kansen liggen in het koppelen van de dorpen en kernen aan de karakteristieke structuren in het landschap en specifiek aan de Waddendijk.

Agrotoerisme maakt deel uit van de zogenaamde verbrede landbouw waarbij landbouw niet alleen gericht is op voedselproductie. Recreanten waarderen deze vorm van toerisme omdat het tegemoetkomt aan hun wensen op het gebied van rust, natuur, ontspanning, bewegingsmogelijkheden (fietsen, wandelen) en gastvrijheid. waardoor het (agro)toeristische frame versterkt kan worden. 

Het project speelt zich af in de Kop van Noord-Holland in de bredere zone langs de Waddenkust. Het gaat daarbij om het verbinden van de kernkwaliteiten van landschap, erfgoed en archeologie met (agro)toeristische structuren en voorzieningen in dit deel van de Waddenkust, als onderdeel van de robuuste oost-westverbinding tussen Den Helder en de Dollard.

De samenwerking tussen verschillende sectoren en de uitwisseling van kennis, gegevens en verhalen versterkt de verbinding in het gebied en de verbinding tussen boeren, burgers en bezoekers. In het project komen verschillende identiteiten samen en worden als het ware nieuwe netwerken gevormd onder de paraplu van een versterkte streekidentiteit.

720 00 804 Kaart Noord-Holland 201110
Fase 1 Voorbereiding
Vanwege de omvang van het project wat betreft proces, gebied, samenwerkende partijen en tijdsduur is het van belang om in de voorbereidende fase goede afspraken te maken over de samenwerking, communicatie en planning. Ook wordt een werkwebsite ontwikkeld als instrument om iedereen op eenvoudige wijze te informeren, en kennis en stand van zaken te delen.
Fase 2 Verhaal van de Waddendelta
Samen met de samenwerkende partijen worden de sleutelfiguren benoemd, die een rol kunnen spelen om het Verhaal van de Kop van Noord-Holland verder uit te dragen en de ontbrekende schakels te benoemen, dit met als doel dit verhaal integraal onderdeel te maken van de (agro)toeristische infrastructuur. Ongeveer zes sleutelfiguren krijgen de mogelijkheid om een korte pitch te geven tijdens een bijeenkomst in het gebied. Tijdens deze bijeenkomst worden de verhalen van het verleden, heden en de toekomst van het gebied met de verschillende dorpen verkend en vastgelegd. Daarmee wordt de (agro) toeristische infrastructuur, de ruimtelijke identiteit, kwaliteit en sociale kracht van de regio in beeld gebracht.
Fase 3 Naar een vernieuwde toeristische infrastructuur

In deze fase wordt de oogst uit fase 2 gebruikt om de kansen en knelpunten te formuleren. Vanuit deze opgehaalde kansen en knelpunten wordt gewerkt aan een versterking van de (agro)toeristische infrastructuur en de beleving van landschap en erfgoed. Met betrokken partijen (ondernemers, exploitanten, erfgoedinstanties) wordt een toeristische verhalenkaart met routes, verhalen en voorzieningen opgesteld. Dit vormt de opmaakt voor de ontwikkeling van (minimaal) 6 arrangementen verkend.

Fase 4 Uitvoering, Netwerk en Arrangementen
Deze fase staat hoofdzakelijk in het teken van de voorbereiding, het samenstellen en de uitvoering van toeristische arrangementen. In mei 2023 vindt de KICK-OFF plaats van (minimaal) 6 ontwikkelde arrangementen. Ook is er aandacht voor verbetering van de vindbaarheid en toegankelijkheid van bestaande voorzieningen en infrastructuur. In dit kader wordt een aanvraag voor een LTO Noord innovatiefonds voorbereid. Het doel is om tot een samenwerkingsverband, netwerk of platform te komen, waarmee de oogst van dit project ook na afronding behouden blijft, aangevuld en aangescherpt kan worden. Belangrijk is tot slot de aandacht voor de evaluatie en het vervolg. Wat waren de ervaringen, successen en valkuilen en op welke wijze kan het project gecontinueerd worden? Hiervoor is overleg met ondernemers, bewoners, gemeente en samenwerkingspartners essentieel. De manifestatie [L] 2023 in september biedt daarnaast een breder podium voor reflectie van dit project.

RESULTATEN

De projectdoelen worden vertaald in concrete resultaten, die in samenwerking in de verschillende projectfasen tot stand komen. De verkenning, het leveren van input en planvorming vinden plaats in de fases 1 t/m 3. De concrete uitwerking en uitvoering vindt plaats in fase 4. In deze fase vindt ook de reflectie en evaluatie plaats. Hiervoor wordt een enquête onder deelnemers uitgezet. Behalve deze kwantitatieve data leveren ook kwalitatieve gesprekken met enkele deelnemers en partners hiervoor de informatie. Veel aandacht is er voor het delen van de resultaten en de evaluatie van het project met oog op continuïteit in de toekomst. Onderdeel hiervan is de KICKOFF in mei van de 6 arrangementen. Net zo belangrijk is het delen van de resultaten, evaluatie en reflectie. Hiervoor biedt de manifestatie [L]2023 in september 2023 een feestelijk podium.

Resultaat 1: Belevingsroute langs de Waddenkust en regio Noord-Holland
Versterkte routestructuur als belevingsroute: verbinden van landschap, landbouw, erfgoed, cultuurhistorie en dorpen (I.s.m. Waddenbaai, vertrekpunt is de Waddenroute (i.o.)). Om hieraan uiting te kunnen geven wordt 3-talig (Nederlands| Engels| Duits) promotiemateriaal ontwikkeld.

Resultaat 2 Agrotoeristische Arrangementen Kop van Noord-Holland (streekproducten en -verhalen)
Innovatieve (agro)toeristische streekproducten en arrangementen in samenwerking met ondernemers | locaties van deelnemende ondernemers.
Om hieraan uiting te kunnen geven wordt 3-talig (Nederlands| Engels| Duits) promotiemateriaal ontwikkeld.

Resultaat 3 Platform Agrotoerisme ‘De kop werkt’!
De oprichting van een nieuw samenwerkings- of netwerkverband tussen ondernemers in de agro-, gastvrijheids-, toeristische en culturele sector. Daarbinnen is vanaf de start aandacht voor het betrekken van de jonge en startende ondernemer.

Meting resultaten: reflectie en evaluatie
In de vierde fase wordt een enquête onder deelnemende organisaties uitgezet. Behalve deze kwantitatieve data leveren ook kwalitatieve gesprekken met enkele deelnemers en partners hiervoor de informatie. Voor het delen van de resultaten is de KICKOFF in mei 2023 van de 6 arrangementen een belangrijk moment. Net zo belangrijk is het delen van de evaluatie en reflectie. Hiervoor biedt de manifestatie [L]2023 in september 2023 een feestelijk podium.

SAMENWERKING

Om te komen tot een versterkte en duurzame (agro)toeristische infrastructuur die de verbinding legt tussen agrarische activiteiten en het cultuurhistorische landschap en streekproducten, -verhalen en bezienswaardigheden onderdeel maakt van toeristische arrangementen en routes, is draagvlak en betrokkenheid van de regio essentieel. Binnen dit project wordt samengewerkt in de vorm van een kernteam, projectteam en klankbordgroep.

Kernteam
Visit Wadden, Marlies Groot
Stichting [L]2023, Els van der Laan
Stichting [L]2023, Jelger de Boer

Projectteam
Agrarische ondernemers
Recreatieve ondernemers

Klankbordgroep
Marketing organisaties
Dorpsbelangen
Gemeenten Hollands Kroon en Den Helder
Provincie Noord-Holland
LTO NOORD