Stakeholders

Doelgroepen

De doelgroepen zijn de Waddenprovincies Noord Holland, Fryslân en Groningen en daarnaast de acht Waddengemeenten. Zij werken mee aan de ontwerpsessies vanuit de beleidssectoren recreatie en toerisme, natuurinclusieve landbouw en een duurzaam voedselsysteem. In een webinar wordt de handreiking voor nieuw beleid gedeeld en om een reflectie gevraagd, evenals een reactie ten aanzien van een voorstel voor een vernieuwend beleidsadvies.

Partners 

De volgende partners zijn betrokken bij de aanvraag en hebben hun medewerking toegezegd om deel te nemen aan ontwerpsessies en/of de klankbordgroep:

LTO Noord, Platform Multifunctionele landbouw Noord
MKB Noord
VISIT Wadden, Merk Fryslân
Stichting Middag-Humsterland
Stichting De Graanrepubliek
Stichting Wieringen
Stichting Vitale Waddenkust
Netwerkplatform ‘Boer & Business in Balans’; Noord-Holland
Programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’

Samenwerkingsvorm

Het gaat om een strategische samenwerking van overheden, belangenorganisaties, ondernemers en marketingpartijen. Agrarische ondernemers doen alleen mee als er ook een ruimtelijk en bedrijfseconomisch perspectief wordt geboden. Vandaar dat we ervoor kiezen om de oogst van dit ontwerpend onderzoek te delen met een klankbordgroep, een interdisciplinair expertteam van onder andere het MKB Noord, LTO Noord en de Rabobank Noord evenals verschillende regionalen stichtingen, die de agrarische ondernemers vertegenwoordigen of hen bij dit proces kunnen betrekken. Deze partijen kunnen aangeven waar de agrarische ondernemers behoefte aan hebben en waarin zij gefaciliteerd moeten worden. De samenwerkingsvorm sluit aan bij bestaande netwerken en lopende programma’s zoals het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’. Per ontwerpsessie wordt dit afgestemd met de betrokken overheden om de juiste vertegenwoordigers te bereiken en de ruimtelijke structuur af te stemmen met de belangenorganisaties en ondernemers.