Plan van aanpak

De 3 stappen van het ontwerponderzoek betreffen 3 schaalniveaus, waarin de verschillende opgaven centraal staan en waarin wordt samengewerkt met verschillende partijen en beleidsthema’s:

  1. Agrotoeristisch boerenerf (lokaal): ruimtelijke inrichting van een gastvrij en toegankelijk erf, scheiding privaat (publieks- en privaat deel bedrijfsgedeelte) en publiektoegankelijkheid, zowel dag- (educatie) als verblijfsrecreatie; uitwerken van boer-burger-bezoeker relatie.
  2. Agrarische erf(goed)ensemble (regionaal): een aantrekkelijk landschap met recreatieve routes, samenwerking met het dorp en recreatieve (verblijfs)voorzieningen; uitwerken van regionale streekproducten en lokale ketens.
  3. Reeks van agrarische erf(goed)ensembles langs de Waddenkust (bovenregionaal): aantrekkelijke regio voor de stedelijke kernen (het keten- en systeemdenken) uitwerken van de relatie stad-platteland.

Vernieuwende integrale ontwerpstrategieën worden ingezet om de karakteristieke kernwaarden van het cultureel erfgoed van het (historische) productielandschap en de sociale opbouw van het gebied te verbinden als onderdeel van het agrarisch-toeristische product. Daarbij wordt een creatief en informeel ontwerpproces toegepast waarin het ruimtelijk ontwerp (design thinking), co-creatie en participatie worden ingezet om te inspireren en tot verschillende modellen te komen. Het gaat om  een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we inzetten op kennisdeling van de regio’s met vergelijkbare identiteiten en productielandschappen. De verschillende modellen op 3 schaalniveaus uit het ontwerponderzoek resulteren in een handreiking voor nieuw beleid voor een samenhangend systeem voor de agrotoeristische infrastructuur langs de Waddenkust.