De Landschapstriënnale [L]2023 DYNAMISCHE WADDENDELTA is een manifestatie die gehouden wordt in 2023 en gaat over de dilemma’s van een klimaatbestendig kustlandschap tussen Den Helder en de Duitse grens. Aanleiding is de impact van de klimaatverandering op de dynamiek van dit unieke Waddenlandschap. Urgente opgaves daarbij zijn de waterkwaliteit en -veiligheid en de versterkingsopgave van de Waddendijk, ontwikkelingen op het gebied van een toekomstbestendige landbouw in een ecologisch zeer waardevol gebied en de brede welvaart, de kracht van de lokale economie die bijdraagt aan de identiteit van dit woon- en werklandschap. Behoud en versterking van de (inter)nationale kernwaarden van dit kustlandschap, zowel binnen- als buitendijks, grenzend aan het Unesco Werelderfgoed Waddenzee stelt de samenleving voor forse dilemma’s en discussies. De vraag is niet óf maar hoé de Waddenkust in de toekomst gaat veranderen. 

De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk, vindbaar en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek (bewoners en bezoekers).
Dat doen we op verschillende schaalniveaus met een thematische aanpak. Dat geldt zowel voor de majeure opgaven voor de Waddenkust (verdiepende dialoog, laboratorium, ontwerpend onderzoek) als voor een integrale, regionale aanpak vanuit de iconen en identiteit (beleving van de icoonprojecten (podium), versnellen van het proces). Met behulp van het ambitiedocument/ werkboek/ website wordt het programma uitgewerkt samen met de verschillende partners.
De unieke Waddenkust, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee kent een aantal majeure opgaven, zoals onder andere de versterking van de Waddendijk die de komende jaren wordt uitgevoerd. De Landschapstriënnale zal vorm krijgen langs zes thematische lijnen en drie soorten activiteiten (zie schema). 

Water
Dijkverzwaring, dijkverhoging, dubbele dijken, kweldervorming; er spelen veel majeure opgaven op het gebied van water en klimaat in het gebied.

Natuur en Landschap
De natuurwaarden en de biodiversiteit van de Waddenkust heeft een internationale potentie. De historische dynamiek van het voormalige estuarium krijgt in deze tijd een andere betekenis, zowel de kerende dijk voor waterveiligheid als het ‘verzachten van de randen van het Wad als het gaat om het meebewegen met eb en vloed.

Landbouw
De landbouw is de belangrijkste economische functie in het open kleiweidegebied met de buitendijkse kwelders. Naast de maatschappelijke en ecologische vraagstukken is een ontwikkeling richting kringlooplandbouw de uitdaging om te anticiperen op toenemende verzilting.

Energielandschappen
De Waddenkust heeft een belangrijke betekenis als energielandschap. Zeker als het gaat om de gaswinning en de locaties, die daarvoor wel of niet meer in aanmerking komen. Van grote invloed zijn de windparken als nieuwe horizon van de Waddenkust.

Leefomgeving
Het sociaaleconomisch perspectief laat zich afmeten aan het gedrag van bewoners. Hoe bieden we de bewoners een perspectief, wat is daar voor nodig en hoe verhoudt zich dat tot dat wat nu goed gaat. Maar ook heel praktisch, hoe bestrijden we leegstand op korte termijn?

Recreatie en Toerisme
Recreatie en toerisme is een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in het gebied, niet alleen voor de recreatieondernemers en culturele instellingen. Het agrotoerisme kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.