De Landschapstriënnale [L]2023 DYNAMISCHE WADDENDELTA is een manifestatie die gehouden wordt in 2023 en gaat over de dilemma’s van een klimaatbestendig kustlandschap tussen Den Helder en de Duitse grens. Aanleiding is de impact van de klimaatverandering op de dynamiek van dit unieke Waddenlandschap. Urgente opgaves daarbij zijn de waterkwaliteit en -veiligheid en de versterkingsopgave van de Waddendijk, ontwikkelingen op het gebied van een toekomstbestendige landbouw in een ecologisch zeer waardevol gebied en de brede welvaart, de kracht van de lokale economie die bijdraagt aan de identiteit van dit woon- en werklandschap. Behoud en versterking van de (inter)nationale kernwaarden van dit kustlandschap, zowel binnen- als buitendijks, grenzend aan het Unesco Werelderfgoed Waddenzee stelt de samenleving voor forse dilemma’s en discussies. De vraag is niet óf maar hoé de Waddenkust in de toekomst gaat veranderen. 

De Landschapstriënnale is een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. De editie 2023 heeft het thema DYNAMISCHE WADDENDELTA; een manifestatie die gaat over de dilemma’s van een klimaatbestendig kustlandschap tussen Den Helder en de Duitse grens, grenzend aan het werelderfgoed Waddenzee.

Stichting [L]2023
Voor de organisatie van [L]2023 DYNAMISCHE WADDENDELTA is een onafhankelijke stichting opgericht, Stichting Landschapstriënnale 2023. De Stichting bestaat uit een Raad van Toezicht, die de hoofdlijnen van het beleid vaststelt en een bestuur. Het bestuur wordt gevormd door: Oeds Westerhof (voorzitter, directeur cultuur en kunst) en Els van der Laan-Meijer (secretaris-penningmeester, directeur, landschap en erfgoed).

Aanleiding
De impact van de klimaatverandering op de dynamiek van deze unieke Waddenkust.
Douwe Hoogland, gedeputeerde Provinsje Fryslân:
“De versterking van de Waddendijk is een grote landschappelijke ingreep die kansen biedt om de kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten en te presenteren aan een breed publiek. De Landschapstriënnale geeft ons de gelegenheid in onze regio aandacht te vragen voor het landschap van de toekomst.”

Urgente opgaves-dilemma’s

  • de versterkingsopgave van de Waddendijk, de waterveiligheid en -kwaliteit;
  • ontwikkelingen op het gebied van een toekomstbestendige landbouw in een ecologisch zeer waardevol gebied;
  • de kracht van de lokale, brede economie die bijdraagt aan de identiteit van dit woon- en werklandschap;
  • behoud en versterking van de (inter)nationale kernwaarden van dit kustlandschap, zowel binnen- als buitendijks, grenzend aan het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, stelt de samenleving voor forse dilemma’s en discussies.

Ambitie
De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk, vindbaar en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek (bewoners en bezoekers).

MAJEURE OPGAVEN | DILEMMA’S

Water
Dijkverzwaring, dijkverhoging, dubbele dijken, kweldervorming; er spelen veel majeure opgaven op het gebied van water en klimaat in het gebied.

Natuur en Landschap
De natuurwaarden en de biodiversiteit van de Waddenkust heeft een internationale potentie. De historische dynamiek van het voormalige estuarium krijgt in deze tijd een andere betekenis, zowel de kerende dijk voor waterveiligheid als het ‘verzachten van de randen van het Wad als het gaat om het meebewegen met eb en vloed.

Landbouw
De landbouw is de belangrijkste economische functie in het open kleiweidegebied met de buitendijkse kwelders. Naast de maatschappelijke en ecologische vraagstukken is een ontwikkeling richting multifunctionele landbouw de uitdaging om te anticiperen op de agrotoeristische infrastructuur.

Energielandschappen
De Waddenkust heeft een belangrijke betekenis als energielandschap. Zeker als het gaat om de gaswinning en de locaties, die daarvoor wel of niet meer in aanmerking komen. Van grote invloed zijn de windparken als nieuwe horizon van de Waddenkust.

Leefomgeving
Het sociaaleconomisch perspectief en de brede welvaart is van belang voor de bewoners en ondernemers. Wat is daar voor nodig en hoe benutten we de kansen voor dit kustlandschap?

Recreatie en Toerisme
Recreatie en toerisme is een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in het gebied. Het gaat daarbij om slowtoerisme met een afweging voor de dynamische en rustige regio’s. Het agrotoerisme kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.