De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk, vindbaar en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek (bewoners en bezoekers).
Dat doen we op verschillende schaalniveaus met een thematische aanpak. Dat geldt zowel voor de majeure opgaven voor de Waddenkust (verdiepende dialoog, laboratorium, ontwerpend onderzoek) als voor een integrale, regionale aanpak vanuit de iconen en identiteit (beleving van de icoonprojecten (podium), versnellen van het proces). Met behulp van het ambitiedocument/ werkboek/ website wordt het programma uitgewerkt samen met de verschillende partners.
De unieke Waddenkust, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee kent een aantal majeure opgaven, zoals onder andere de versterking van de Waddendijk die de komende jaren wordt uitgevoerd. De Landschapstriënnale zal vorm krijgen langs zes thematische lijnen en drie soorten activiteiten (zie schema). 

Het streven is de matrix van thema’s en activiteiten te vullen met projecten. Een uitnodiging aan partijen om hierover de komende twee jaar de dialoog aan te gaan. De verschillende partijen in het Waddengebied worden uitgenodigd de relevante ontwikkelingen te presenteren als het gaat om:

Water(veiligheid) en Klimaat
Dijkverzwaring, dijkverhoging, dubbele dijken, kweldervorming; er spelen veel majeure opgaven op het gebied van water en klimaat in het gebied.

Natuur en Landschap
De natuurwaarden en de biodiversiteit van de Waddenkust heeft een internationale potentie. De historische dynamiek van het voormalige estuarium krijgt in deze tijd een andere betekenis, zowel de kerende dijk voor waterveiligheid als het ‘verzachten van de randen van het Wad als het gaat om het meebewegen met eb en vloed.

Landbouw
De landbouw is de belangrijkste economische functie in het open kleiweidegebied met de buitendijkse kwelders. Naast de maatschappelijke en ecologische vraagstukken is een ontwikkeling richting kringlooplandbouw de uitdaging om te anticiperen op toenemende verzilting.

Energielandschappen
De Waddenkust heeft een belangrijke betekenis als energielandschap. Zeker als het gaat om de gaswinning en de locaties, die daarvoor wel of niet meer in aanmerking komen. Van grote invloed zijn de windparken als nieuwe horizon van de Waddenkust.

Leefomgeving
Het sociaaleconomisch perspectief laat zich afmeten aan het gedrag van bewoners. Hoe bieden we de bewoners een perspectief, wat is daar voor nodig en hoe verhoudt zich dat tot dat wat nu goed gaat. Maar ook heel praktisch, hoe bestrijden we leegstand op korte termijn?

Recreatie en Toerisme
Recreatie en toerisme is een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in het gebied, niet alleen voor de recreatieondernemers en culturele instellingen. Het agrotoerisme kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.