Stichting Landschapstriënnale 2023
Voor de voorbereiding van [L]2023 kiezen we voor een interdisciplinair team, waarin de disciplines landschapsarchitectuur, toerisme en gastvrijheidseconomie, kunst en cultuur, landbouw, natuur en waterstaat zijn vertegenwoordigd. Dit team maakt in samenspraak met betrokken bewoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen (MBO-HBO-WO) een programma op hoofdlijnen, dat in de zomer van 2021 gereed is. Een projectteam zorgt daarna voor de realisatie van de projecten die samen met bewoners en betrokken organisaties tot stand komen. Het interdisciplinair team stelt een coherent programma samen. Hierbij wordt het ondersteund door een aan te trekken curator. Het programma is internationaal onderscheidend én wortelt in de klei. De aanpak is sterk vergelijkbaar met die van het succesvolle Leeuwarden-Fryslân 2018, culturele hoofdstad van Europa en in de projectorganisatie is deze ervaring ruimschoots vertegenwoordigd. De aanpak voorziet in een flexibele maar slagvaardige organisatie waarin de taken en verantwoordelijkheden helder zijn omschreven. Voor de editie 2023 van de Landschapstriënnale is een onafhankelijke stichting opgericht. Deze stichting, met als officiële naam Stichting Landschapstriënnale 2023, is in Leeuwarden geregistreerd onder nummer 81718063 en bestaat uit de volgende componenten:

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, zoals het plan van aanpak, de begroting, de jaarrekening, benoemt de accountant en geldt als opdrachtgever van het Bestuur. 

Bestuur
Het bestuur van [L]2023 wordt gevormd door Els van der Laan, landschapsarchitect en erfgoedspecialist, en Oeds Westerhof, cultureel ondernemer.

Kernteam
Het kernteam ter voorbereiding van [L]2023 wordt gevormd door het bestuur, aangevuld met onafhankelijk voorzitter van het Kernteam Jan van der Weij, artistiek leider Sjoerd Wagenaar en projectsecretaris Rosanne van Bodegom. Het kernteam wordt in de volgende fasen uitgebreid met een hoofd productie.
De ondersteuning van het kernteam wordt verzorgd door Jelmer Bokma, vormgeving en cartografie, Willemieke Ottens, communicatie, en Suzanne Peeters, secretariaat. 

Q-team
Het Q-team is een adviesorgaan van het bestuur. Het Q-team geeft gevraagd en ongevraagd advies over de inhoudelijke opzet van [L]2023. Het Q-team staat onder voorzitterschap van de nationale stichting Landschapstriënnale. Het Q-team telt maximaal 10 leden en zal maximaal drie keer per jaar bijeenkomen. In het Q-team hebben inhoudelijke deskundigen zitting alsmede deskundigen op het terrein van programmasturing en marketing. Het team moet waarborgen dat de ambitie van [L]2023 ook wordt waargemaakt.

Klankbordgroep
De klankbordgroep reflecteert op de verbinding van [L]2023 met deze programma’s en de projecten die daarin spelen. Als leden hebben onder andere zitting een vertegenwoordiger van elk van de drie Waddenprovincies, de Waddengemeenten, de Waddenkust waterschappen, de ministeries en Rijkswaterstaat (voorstel uitvoeringsagenda Waddengebied).

Curator
De curator van [L]2023 stelt het inhoudelijk programma van [L]2023 samen dat in de maand september 2023 wordt gepresenteerd. De curator werkt in opdracht van het bestuur van [L]2023. Alvorens het bestuur het programma van de curator vaststelt, vraagt het bestuur advies van het Q-team en de klankbordgroep over het programma. Als basis voor het inhoudelijk programma, maakt de curator gebruik van het door het bestuur opgestelde inhoudelijk dossier met daarin de verzamelde documentatie en de opbrengsten van de verdiepende dialogen.

Rayonhoofden
[L]2023 vindt plaats langs de Waddenkust. Om een optimale afstemming met de verschillende regio’s te waarborgen, zijn er zeven verschillende rayons bepaald. In elk van deze regio’s wordt een rayonhoofd aangesteld dat zorgdraagt voor de inbedding van [L]2023 in het betreffende rayon en de coördinatie van de activiteiten die er plaatsvinden.

CONTACT

Els van der Laan
Oeds Westerhof

E-mail: info@waddendelta.nl

Stichting Landschapstriënnale 2023
KvK nr.: 81718063